Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian học lý thuyết môn GDTC2

Phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên lịch học lý thuyết môn GDTC2 của trung tâm Tư vấn và dịch vụ Thể thao trong file đính kèm. Các bạn chú ý theo học đầy đủ, đúng buổi, đúng lớp.

Trường hợp các bạn học lại, sẽ đi học theo đúng lớp mà mình đăng ký.

Trường hợp đi sai lớp, nếu không có lý do chính đáng xem như vắng học ngày hôm đó.

Các file đính kèm: