Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp bài GDTC

Trung tâm Thể thao thông báo các bạn sinh viên lớp H22, H26, H28, H212 về thời gian nộp bài thu hoạch của môn Lý thuyết về GDTC ngày học đầu tiên (28/05/2017) cụ thể như sau:

PE002.H22 nộp vào lúc 08h00 ngày 04/06/2017 tại phòng 204;

PE002.H26 nộp vào lúc 08h00 ngày 11/06/2017 tại phòng 204;

PE002.H28 nộp vào lúc 12h15 ngày 04/06/2017 tại phòng 204;

PE002.H212 nộp vào lúc 12h15 ngày 11/06/2017 tại phòng 204.