Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, nhập học lại HK 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, nhập học lại từ ngày 03/8/2020 đến 18/8/2020. Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuyennganh

Sinh viên xem thêm qui định chuyển ngành tại đây https://daa.uit.edu.vn/thongbao/1-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi

Trân trọng