Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành từ HK 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành từ ngày 30/07/2018 đến 04/08/2018. Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien.

Sau khi có điểm thi Học kỳ hè 2017-2018 Phòng sẽ kiểm tra và ra quyết định đối với sinh viên đủ điều kiện

Sinh viên xem thêm qui định chuyển ngành tại đây https://daa.uit.edu.vn/content/qui-che-qui-dinh-qui-trinh-dao-tao-dai-hoc