Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu (dự kiến) cho HK 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH gửi thời khóa biểu (dự kiến) HK 1 năm học 2020-2021 cho tất cả các khóa để các bạn tính việc ĐKHP (ngoại trừ SV khóa tuyển năm 2020 sẽ được xếp TKB sẵn dựa vào kế hoạch mẫu trong CTĐT và kết quả kiểm tra xếp lớp tiếng Anh). Link: https://drive.google.com/file/d/1FxGBJBkSgcKlUtCXH4astvNooKxTm2u2/view?u...

Thực hiện ĐKHP trong 3 đợt:

- Đợt 1: Từ 9h00 ngày 12/8/2020 – 16h00 ngày14/8/2020, sinh viên ĐKHP đợt sớm trên hệ thống.

- Đợt 2: Từ 9h00 ngày 19/8/2020 – 16h00 ngày 21/8/2020, sinh viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống.

- Đợt 3: Từ 9h00 ngày 08/9/2020 – 16h00 ngày 12/9/2020 Sinh viên điều chỉnh đợt muộn (bổ sung) trên hệ thống.