Skip to content Skip to navigation

Thông báo triển khai hệ thống Đăng ký PHÚC KHẢO ĐIỂM trực tuyến

Từ đợt phúc khảo điểm cuối kỳ HK 1 năm học 2019-2020 trường Đại học CNTT sẽ triển khai hệ thống Đăng ký PHÚC KHẢO ĐIỂM trực tuyến.

Đối với sinh viên cần phúc khảo môn học thì quy trình như sau:

1. Sinh viên đăng nhập vào trang student.uit.edu.vn, xem phần phúc khảo (xem hình hướng dẫn): Trang này sẽ load những môn học đã có điểm CK của học kỳ. Muốn phúc khảo môn nào chọn môn đó, có thể nhiều môn. 

2. Sau khi xác nhận phúc khảo 1 hay nhiều môn, hệ thống ghi nhận vào CSDL.

3. Sinh viên lên Phòng ĐTDH / VPCCTDB, gặp chuyên viên, chuyên viên kiểm tra, in ra cho sinh viên ký và sinh viên phải đóng phí phúc khảo theo quy định.

4. Sau thời hạn chấm điểm phúc khảo theo quy định thi tập trung của trường, sinh viên kiểm tra lại điểm trên trang nói trên.