Skip to content Skip to navigation

Thông báo "Về các mốc thời điểm thu học phí và xử lý nợ học phí đối với sinh viên chính quy trong học kỳ 1 năm học 2020-2021"

P.ĐTĐH thông báo đến sinh viên chính quy nội dung "Về các mốc thời điểm thu học phí và xử lý nợ học phí đối với sinh viên chính quy trong học kỳ 1 năm học 2020-2021" trong file đính kèm.

Đề nghị các sinh viên chính quy khóa tuyển từ năm 2019 trở về trước theo dõi và thực hiện.