Skip to content Skip to navigation

Thông báo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng cho hệ đại học chính quy từ khóa 2016 về sau

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng cho hệ đại học chính quy từ khóa 2016 về sau trong file đính kèm

Trân trọng

Các file đính kèm: