Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 1 HK1 năm học 2022-2023 của lớp liên thông chính quy khóa 2022

   Chào các bạn tân sinh viên,

Phòng ĐTĐH gửi TKB của phần 1 HK1 năm học 2022-2023 như sau:
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 IE005.N11.LT IE005 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.406 2022-10-03 2022-10-29
2 IE103.N11.LT IE103 Quản lý thông tin Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.406 2022-10-03 2022-12-24
3 IE103.N11.LT.1 IE103 Quản lý thông tin Thứ 5, Tiết T, P.ITC-B.404 2022-10-03 2022-11-26
4 MA004.N11.LT MA004 Cấu trúc rời rạc Thứ 6, Tiết T, P.ITC-A.406
Thứ 7, Tiết T, P.ITC-A.406
2022-10-03 2022-11-26
Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM
                       12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
Lịch học chi tiết sẽ có trong tài khoản chứng thực của các bạn.
   Trân trọng.