Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 2 của lớp liên thông chính quy khóa 2021

  Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 2 như sau:STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Thực hành Hình thức TH Sĩ số Đã ĐK Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE101.M21.LT IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.209
Thứ 6, Tiết T, P.ITC-A.209
2 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-06-18 Phạm Thế Sơn
2 IE101.M21.LT.1 IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ *, Tiết *, P.* 1 1 HT2 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-06-18 Phạm Thế Sơn
3 MA003.M21.LT MA003 Đại số tuyến tính Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.209
Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.209
3 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-07-02 Lê Hoàng Tuấn
4 MA005.M21.LT MA005 Xác suất thống kê Thứ 7, Tiết T, P.ITC-A.209 3 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-08-06 Lê Hoàng Tuấn

 

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

  Trân trọng.