Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 4 HK1 năm học 2022-2023 của lớp liên thông chính quy khóa 2021

    Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 4 HK1 NH 2022-2023 như sau:
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE204.N11.LT Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-01-30 2023-04-22 Võ Ngọc Tân
2 IE204.N11.LT.1 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Thứ *, Tiết *, P.* 2023-01-30 2023-04-22 Võ Ngọc Tân
3 IE213.N11.LT Kỹ thuật phát triển hệ thống Web Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-01-30 2023-04-22 Trần Thị Hồng Yến
4 IE213.N11.LT.1 Kỹ thuật phát triển hệ thống Web Thứ 5, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-01-30 2023-03-25 Trần Thị Hồng Yến
5 IE307.N11.LT Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-01-30 2023-04-22 Võ Ngọc Tân
6 IE307.N11.LT.1 Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động Thứ 7, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-01-30 2023-03-25 Võ Ngọc Tân
7 IS334.N11.LT Thương mại điện tử Thứ 6, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-01-30 2023-04-22 Văn Đức Sơn Hà

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

  Trân trọng.