Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp: MA004.I22;SE331.I21;IE402.I21; EC001.I22; IS207.I23; NT209.I21; IE101.I21; NT204.I21; EC219.I21; IT005.I21; IS353.I22; CS113.I22.2; CS113.I22.1; IS208.I21;IS405.I22; MA004.I21; CS106.I22.1; CS106.I21.1,.....

Xin chào các bạn sinh viên,

Nhằm mục đích sử dụng có hiệu quả và hợp lý các phòng học , phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo tới các bạn sinh viên về việc chuyển phòng học theo danh sách như sau:

- MA004.I22- Thứ 2, tiết 6789- GV Lê Huỳnh Mỹ Vân: Chuyển sang học tại phòng C113

- SE331.I21 - Thứ 3, tiết 45- GV Phan Trung Hiếu: Chuyển sang học tại phòng C312

- IE402.I21 - Thứ 4, tiết 45- GV Nguyễn Gia Tuấn Anh: Chuyển sang học tại phòng C308

- EC001.I22 - Thứ 4, tiết 6789- GV Lê Nhân Mỹ: Chuyển sang học tại phòng C113

- IS207.I23 - Thứ 4, tiết 123- GV Võ Ngọc Tân: Chuyển sang học tại phòng C114

- NT209.I21- Thứ 4, tiết 45- GV Trần Tuấn Dũng: Chuyển sang học tại phòng C312

- IE101.I21 - Thứ 5, tiết 45- GV Nguyễn Thị Anh Thư: Chuyển sang học tại phòng C311

- NT204.I21 - Thứ 5, tiết 45- GV Trần Thị Dung: Chuyển sang học tại phòng C312

- EC219.I21 - Thứ 5, tiết 12345- GV Nguyễn Thị Hạnh: Chuyển sang học tại phòng C206

- IT005.I21 - Thứ 5, tiết 678- GV Tô Nguyễn Nhật Quang: Chuyển sang học tại phòng C305

-IS353.I22 - Thứ 5, tiết 123- GV Đỗ Phúc: Chuyển sang học tại phòng C114

- CS113.I22.2 & CS113.I22.1 - Thứ 5, tiết 678910- GV Mai Tiến Dũng: Chuyển sang học tại phòng C113

- IS208.I21- Thứ 6, tiết 678- GV Hồ Trần Nhật Thủy: Chuyển sang học tại phòng C305

- IS405.I22 - Thứ 6, tiết 123- GV Đỗ Phúc: Chuyển sang học tại phòng C206

- MA004.I21 - Thứ 6, tiết 6789- GV Lê Huỳnh Mỹ Vân: Chuyển sang học tại phòng C311

- CS106.I22.1- GV Huỳnh Thị Thanh Thương và  CS106.I21.1 - GV Phạm Nguyễn Trường An- Thứ 6, tiết 678910: Chuyển sang học tại phòng C114

- NT118.I21 - Thứ 6, tiết 910- Trần Hồng Nghi: Chuyển sang học tại phòng C113

MA005.I212  - Thứ 7, tiết 123- GV Hà Mạnh Linh: Chuyển sang học tại phòng C308

Trân trọng,

Phòng ĐTĐH