Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc điều chỉnh cách sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT ngày 27 tháng 4 năm 2018, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên kể từ ngày 01/5/2018 việc xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin có thay đổi như sau:

    1.  Đối với sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt Xuất sắc, xếp loại tốt nghiệp sẽ bị giảm 1 bậc nếu Điểm rèn luyện trung bình toàn khóa học nhỏ hơn 75 điểm.
    2.  Đối với sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt Giỏi, xếp loại tốt nghiệp sẽ bị giảm 1 bậc nếu Điểm rèn luyện trung bình toàn khóa học nhỏ hơn 65 điểm.
    3.  Nếu sinh viên đã bị giảm một bậc xếp loại tốt nghiệp do áp dụng các qui định khác của Trường thì không phải áp dụng Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 1 trong Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT ngày 27 tháng 4 năm 2018.
    4.  Các trường hợp còn lại việc xếp loại tốt nghiệp của sinh viên dựa theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ.

Trân trọng.