Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Về Việc Khảo Sát Sinh Viên Về Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên (lớp thường + lớp CDIO) Học Kỳ II, 2016-2017

Phòng TT-PC-ĐBCL gửi Thông báo về việc khảo sát Sinh Viên về hoạt động giảng dạy của Giảng Viên ở các lớp thường và các lớp theo CDIO học kỳ II, năm học 2016-2017.

 

Thời gian khảo sát: 29/05/2017 đến 30/06/2017