Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở lớp của GS John F. Hurdle

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo:

Theo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Văn phòng có mở mới môn học do Giáo sư John F. Hurdle (University of Utah/Department of Biomedical Informatics) giảng dạy.

Thông tin ban đầu về môn học này trong hệ thống đăng kí học phần:

  • Tên môn học: Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
  • Mã lớp: CS324.J21.KHTN
  • Thời gian: thứ 4, tiết 678, tại phòng E2.2

Do một số yêu cầu khách quan, môn học của GS. Hurdle sẽ điều chỉnh lại như sau:

  • Tên môn học: Xử lý văn bản Y khoa
  • Mã lớp: CS339.J21.KHTN
  • Môn tự chọn - ngành Khoa học máy tính, chấp nhận cho tất cả các khóa và hệ đào tạo  (từ K10).
  • Thời gian: thứ 3, tiết 678, tại Phòng E22
  • Đối tượng: sinh viên toàn trường (có khả năng học tập bằng tiếng Anh) đều có thể đăng ký học.

* Riêng môn Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS324.J21.KHTN) vào chiều thứ 4 vẫn được mở bình thường cho sinh viên Cử nhân tài năng  

Trân trọng.