Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc số lượng máy tính tại các phòng máy thực hành

Kính gửi: Sinh viên UIT

         Theo kết quả khảo sát sinh viên về số lượng máy tính trong các phòng thực hành, từ Học kỳ 1 năm học 2018-2019, Trường thử nghiệm giảm số lượng máy tính trong các phòng máy thực hành, trang bị đầy đủ ổ cắm điện và wifi riêng cho những chỗ ngồi không có máy tính nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể sử dụng máy tính cá nhân trong giờ học thực hành.

 

Cụ thể, số lượng máy tính và cấu hình máy của từng phòng máy thực hành được liệt kê trong danh sách ( file đính kèm). 

 

Các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin đầy đủ trong (file thông báo đính kèm).

 

Trân trọng.