Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Về Việc Tăng Số Tín Chỉ Giáo Dục Thể Chất Khoá 8

Theo quy định của Bộ Giáo dục về giảng dạy giáo dục thể chất cho bậc đại học thì năm học 2013-2014 môn giáo dục thể chất tăng thêm 1 tín chỉ tương đương với 15 tiết, cụ thể như sau: sinh viên học 2 học phần gồm 135 tiết:

- Học phần 1: 75 tiết ( 3 tín chỉ) gồm 2 môn bắt buộc là điền kinh và thể dục, và những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất.

- Học phần 2: 60 tiết (2 tín chỉ)  sinh viên sẽ học một môn thể thao tự chọn ( danh sách môn tư chọn sẽ được công bố vào đầu học kỳ hai cho sinh viên đăng ký).
Học phí bổ sung sẽ do phòng Kế hoạch tài chính thông báo.
Sinh viên băt đầu học học phần 1 từ tuần 7/10/2013 theo lịch đã công bố, học tại Trung tâm Thể dục thể thao.