Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thay đổi quy trình nộp khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ trước hội đồng

Kính gửi:  Các khoa, cán bộ, giảng viên, sinh viên đại học hệ chính quy

 

 

Từ Học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh viên sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không cần nộp bản cứng báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho Trường. Cụ thể, Trường thay đổi quy trình nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp (KHTN) sau khi bảo vệ trước hội đồng như sau.

Bước 1: Sinh viên upload báo cáo khóa luận tốt nghiệp

- Sau khi hoàn tất chỉnh sửa báo cáo KLTN theo góp ý của cán bộ phản biện KLTN và Hội đồng chấm KLTN, sinh viên vào trang web Cổng thông tin đào tạo (https://daa.uit.edu.vn), sử dụng chức năng Nộp KLTN để nộp bản báo cáo KLTN chính thức cho Trường:

  • Chọn menu Sinh viên, Nộp KLTN.
  • Nhập đầy đủ thông tin và upload tập tin báo cáo KLTN, bao gồm:
  1. 01 file báo cáo KLTN dạng .pdf.
  2. 01 file văn bản báo cáo KLTN dạng Microsoft Word hoặc Latex.
  3. Nhập tóm tắt báo cáo KLTN.
  4. Nhập danh sách các từ khóa liên quan đến nội dung KLTN bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, sinh viên xác nhận nộp KLTN bằng cách chọn vào dòng sau đây: "Xác nhận phiên bản này là phiên bản đã chỉnh sửa cuối cùng, hệ thống sẽ thông báo đến GVHD để tiến hành kiểm tra."

Thao tác này xác nhận đây là phiên bản báo cáo KLTN cuối cùng nộp cho Trường và hệ thống gửi email tự động đến giảng viên hướng dẫn để kiểm tra. Lưu ý sau khi thực hiện thao tác này, SV không thể tiếp tục chỉnh sửa báo cáo KLTN.

Bước 2: Giảng viên hướng dẫn kiểm tra, xác nhận

- Khi nhận được email thông báo từ Hệ thống, giảng viên hướng dẫn KLTN tiến hành kiểm tra, xác nhận những nội dung sau tại Cổng thông tin đào tạo (https://daa.uit.edu.vn/giangvien/): (1) Thể thức báo cáo KLTN đáp ứng đúng theo quy định của Trường; (2) Nội dung báo cáo KLTN đã được chỉnh sửa theo góp ý của cán bộ phản biện KLTN và Hội đồng chấm KLTN.

- Nếu báo cáo KLTN chưa đạt yêu cầu, sinh viên phải tiến hành chỉnh sửa và nộp lại cho đến khi đạt yêu cầu.

Bước 3: Khoa kiểm tra, nộp điểm cho Phòng Đào tạo Đại học

- Sau khi có xác nhận của giảng viên hướng dẫn, khoa tiến hành nộp điểm cho Phòng Đào tạo Đại học.

 

Đề nghị các khoa, cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện theo hướng dẫn này.

Trân trọng.