Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc truy cập vào Website của môn học trên Moodle để làm bài thi cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo về việc truy cập vào Website của môn học trên Moodle để làm bài thi cuối kỳ như sau:

1. Đối với các môn thi chung do P.ĐTĐH và VP.CTĐB tổ chức, sinh viên vào Website của môn học trên Moodle để làm bài thi theo link liệt kê trong danh sách sau:

     Danh sách: Danh sách phòng thi trên Website môn học Moodle HK1-2021-2022.xlsx

2. Đối với các môn thi riêng do giảng viên giảng dạy môn học tự tổ chức (môn thi không có trong danh sách thi chung ở trên), sinh viên vào Website của môn học trên Moodle mà P.ĐTĐH đã tạo từ đầu học kỳ I, 2021-2022 để làm bài thi. 

3. Nếu không nắm thông tin môn thi là thi chung hay thi riêng, sinh viên chủ động liên hệ giảng viên giảng dạy môn học để hỏi thông tin.

 

Lâm Đức Khải