Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v chấm phúc trả bài thi của các môn trong HK2 năm 2011-2012 như sau:

Sau khi công bố điểm thi các môn học của Học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho toàn thể sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên kế hoạch chấm phúc tra bài thi của các môn trong Học Kỳ 2 năm học 2011-2012 như sau:
Từ ngày 06/09/2012 đến 20/09/2012 : Phòng Đào tạo/Khoa /Bộ môn nhận đơn phúc tra bài thi kết thúc học kỳ của sinh viên đối với các môn học thuộc sự quản lý của mình và tổ chức việc phúc tra.
Lưu ý: 
1. Phòng Đào tạo/Khoa /Bộ môn không nhận chấm phúc tra các môn thí nghiệm, thực hành, giáo dục thể chất.
2. Phòng Đào tạo/Khoa /Bộ môn sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nộp đơn trễ hạn nào.
3. Lệ phí phúc tra : 15000đ/môn