Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên

Chào các anh chị sinh viên Văn bằng 2,

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo đến các anh chị về việc kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên, cụ thể như sau:
1. Kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong hồ sơ sinh viên tại https://student.uit.edu.vn/nhaphoc

2. Bổ sung hồ sơ sinh viên
- Thời gian bổ sung: đến hết ngày 26/11/2021
- Anh chị nộp bổ sung các giấy tờ có tình trạng “Chưa nộp” hoặc “Chưa hợp lệ” bằng cách gửi thư chuyển phát nhanh về địa chỉ:
Phòng Công tác Sinh viên (A101), Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Số điện thoại: 0971.203.246
Bổ sung Hồ sơ sinh viên, MSSV: {MASV}, Họ tên: {HOTEN}.

Link thông báo: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-vv-kiem-tra-tinh-trang-va-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-2021

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị anh chị nghiêm túc thực hiện việc bổ sung hồ sơ sinh viên theo nội dung thông báo trên.