Skip to content Skip to navigation

Thông tin thực hành HT2 cho Lớp NT113.J11.1 & NT113.J11.2

Phòng ĐTĐH thông báo thông tin thực hành các buổi như sau:

Buổi 1
Giảng viên: Đào Thị Thu Hà
Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 2, 24-12-2018
Phòng: C205
 
Buổi 2
Giảng viên: Đào Thị Thu Hà
Thời gian: Tiết 6,7,8 ngày thứ 2, 24-12-2018
Phòng: C205
 
Buổi 3
Giảng viên: Đào Thị Thu Hà
Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 25-12-2018
Phòng: C306