Skip to content Skip to navigation

Thông tin thực hành HT2 cho lớp NT210.J11.1

Phòng ĐTĐH thông báo thông tin thực hành các buổi như sau:

Lớp NT210.J11.1
Buổi 1
Giảng viên: Nguyễn Quang Minh
Thời gian: Tiết 1-5 ngày thứ 5, 13-12-2018
Phòng: C308
 
Buổi 2
Giảng viên: Nguyễn Quang Minh

Thời gian: Tiết 6-10 ngày thứ 2, 17-12-2018
Phòng: C106