Skip to content Skip to navigation

Thông tin thực hành HT2 cho lớp NT303.I21.1

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thông tin thực hành HT2 cho lớp NT303.I21.1 như sau:

Buổi 1

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 10/04/2018

Phòng: C109

Buổi 2

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 6, 25/05/2018

Phòng: C307

Buổi 3

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 6, 01/06/2018

Phòng: C212