Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM và THỜI KHÓA BIỂU LỚP TÀI NĂNG KHÓA 2013

Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng ngành Khoa học Máy tính và Kỹ sư Tài năng ngành An ninh Thông tin xem thông báo về lịch sinh hoạt đầu năm và Thời khoá biểu học kỳ 1 - năm học 2013-2014 theo thông báo đính kèm.
Mọi thông tin thắc mắc sinh viên liên hệ theo địa chỉ email sau: tranv@uit.edu.vn (Thầy Trần Văn Trà)
Thân báo.
Đính kèm: LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM và THỜI KHÓA BIỂU LỚP TÀI NĂNG KHÓA 2013

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM và THỜI KHOÁ BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO KHOÁ 8

Sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Phần mềm, Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Máy tính xem thông báo về lịch sinh hoạt đầu năm và Thời khoá biểu học kỳ 1 - năm học 2013-2014 theo thông báo đính kèm.
Mọi thông tin thắc mắc sinh viên liên hệ theo địa chỉ email sau:
- Sinh viên Chương trình Tiên tiến: aep.info@aep.uit.edu.vn 
- Sinh viên Chương trình Chất lượng cao: tranv@uit.edu.vn
Thân báo.

Trang