Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo nghỉ học lớp IT002.E21.KHTN.2 ngày 11/04/2014

Thông báo nghỉ học:

CBGD : Trần Nguyên Phong
Khoa/ Bộ môn : KHMT

Môn học : IT002
Lớp : IT002.E21.KHTN.2
Phòng : A120(PM

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 Ngày : 11/04/2014

Lý do : Cho sinh viên học lý thuyết trước khi thực hành.

Thân báo

Chuyên viên Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang