Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.I11.ANTT.1) ngày 19/12/2017

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532)
Lớp : NT532.I11.ANTT.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 19/12/2017

Trang