Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi Speaking học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng ĐTĐH thông báo lịch thi Speaking học kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp Anh văn theo file đính kèm.

Sinh viên vui lòng theo dõi và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

Các file đính kèm: