Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận đơn phúc khảo HK 1 NH 2019-2020

Chào các bạn sinh viên!

Với các lớp thi trước Tết AL thì đơn phúc khảo được nhận từ ngày 10-02-2020 đến hết 14-02-2020; với các lớp thi  sau Tết AL thì đơn phúc khảo được nhận từ ngày 09-03-2020 đến hết 13-03-2020. 

Trường đã triển khai hệ thống đăng ký phúc khảo trực tuyến, xem thông báo tại link này: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-trien-khai-he-thong-dang-ky-ph...

Sinh viên chương trình chính quy đại trà liên hệ tại P.ĐTĐH (A.120), sinh viên thuộc các chương trình đặc biệt liên hệ tại Văn phòng CCTĐB (E.2.1).