Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

NGHỈ HỌC MÔN NT201.D21

Phòng Đào tạo Đại học thông báo nghỉ học:
- Môn: Phân tích thiết kế hệ thống;
- Lớp: NT201.D21
- Thời gian: tiết 1,2,3, ngày thứ Hai 08/4/2013
- Giảng viên: Bùi Văn Thành nghỉ
- Lý do: GV học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên cao cấp

Trang