Skip to content Skip to navigation

Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin (Áp dụng từ Khoá 17 - 2022)

A. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Giới thiệu

1.1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm tổ chức, và có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

1.2. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Cử nhân Công nghệ Thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

− Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực: giao thông, xây dựng, địa lý, môi trường, viễn thám.

− Chuyên viên quản lý, giám sát, đầu tư các dự án công nghệ thông tin.

− Chuyên viên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng.

− Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

− Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT ở các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

1.3. Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế sao cho đảm bảo đủ độ phủ, độ sâu nhất định nhằm tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho sinh viên làm việc, và có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các chuyên ngành CNTT, trong đó độ phủ được đặt trọng tâm.

Chương trình được thiết kế với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước:

Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng để vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp, các đơn vị không chuyên về CNTT nhằm tạo ra các giá trị lợi ích gia tăng cho các doanh nghiệp.

Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng.

Đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng phát triển ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật tham gia các quy trình thiết kế, xây dựng, quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực: địa lý, môi trường, viễn thám.

Chương trình được thiết kế, xây dựng dựa vào tầm nhìn và sứ mệnh nhà trường; phiếu góp ý của doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp, giảng viên giảng dạy và tài liệu tham khảo chính là Chương trình đào tạo Đại học về Công nghệ Thông tin của ACM (Association for Computing Machinery) và IEEE Computer Society ấn hành.

Hình 1: Mô tả ngành Công nghệ Thông tin

Hình 1: Mô tả ngành Công nghệ Thông tin

Hình 1 mô tả ngành học Công nghệ Thông tin. Những trụ cột của CNTT bao gồm lập trình, mạng máy tính, giao tiếp người-máy, cơ sở dữ liệu, và hệ thống web, được xây dựng trên một nền tảng kiến thức về cácnền tảng cơ bản của CNTT. Bao quát toàn bộ phần nền tảng và trụ cột là những ứng dụng trong CNTT như là Đảm bảo và An ninh Thông tin, ứng dụng… Tuy không mô tả hết tất cả các khía cạnh của ngành CNTT, nhưng nó sẽ làm rõ mô tả của những mối quan hệ của các thành phần chính trong CNTT.

1.4. Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo: 04 năm.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra (Learning Outcomes – LO) của chương trình đào tạo bao gồm những chuẩn đầu ra chung dưới đây, được tham chiếu với chuẩn đầu ra của ABET 2021 – 2022, Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành theo quyết định 1982/QĐ-TTg (VQF) và Bộ năng lực sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia ban hành theo quyết định 1658/QĐ-ĐHQG năm 2020 (GAC).

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Công nghệ Thông tin đáp ứng các chuẩn đầu ra về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

Chuẩn đầu ra

Nội dung

LO 1

Nắm vững kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và hiểu khả năng vận dụng những kiến thức đó vào ngành Công nghệ Thông tin và thực tiễn.

LO 2

Nắm vững kiến thức nền tảng và một số kiến thức chuyên sâu của ngành Công nghệ Thông tin để ứng dụng vào thực tiễn.

LO 3

Khảo sát tài liệu, lập luận, phân tích và đề xuất giải pháp sáng tạo cho vấn đề liên quan đến ngành Công nghệ Thông tin; nhận thức về sự cần thiết của học tập suốt đời.

LO 4

Thiết kế, hiện thực hoá và đánh giá hệ thống, giải pháp của ngành Công nghệ Thông tin.

LO 5

Giao tiếp, hợp tác, kết nối hiệu quả với các cá nhân và tập thể trong những ngữ cảnh chuyên ngành nhất định.

LO 6

Giao tiếp trong công việc, đọc hiểu tài liệu và trình bày các giải pháp chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

LO 7

Hiểu biết về lãnh đạo và quản lý.

LO 8

Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và các giá trị đạo đức.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Các khối kiến thức

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Tỉ lệ (%)

Ghi chú

Giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

11

36.00

45 TC

Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên

18

Ngoại ngữ

12

Các môn học khác

4

Giáo dục chuyên nghiệp

Cơ sở ngành

44

54.40

68 TC

Chuyên ngành (*)

³ 24

Tốt nghiệp

(**)

Đồ án hoặc môn thay thế tương đương

2

9.60

12 TC

Khóa luận tốt nghiệp, hoặc các môn học chuyên đề thay thế

10

Tổng số tín chỉ học toàn khóa

(bao gồm số tín chỉ ngoại ngữ)

³ 125

   

Lưu ý:

- (*) Sinh viên chọn các môn chuyên ngành theo hướng dẫn tại mục 6.3.2.

- (**) Sinh viên chọn hình thức tốt nghiệp theo hướng dẫn tại mục 6.4.

- Các khối kiến thức không trình bày Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

3.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 45 tín chỉ (đã tính số tín chỉ của Anh văn và không tính các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất vào điểm trung bình chung tích lũy).

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

Các môn lý luận chính trị - Pháp luật

1 1

1.

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

2.

SS007

Triết học Mác – Lênin

3

3

0

3.

SS008

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

2

0

4.

SS009

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

2

0

5.

SS010

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

2

0

Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên

18

1.

MA006

Giải tích

4

4

0

2.

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

3.

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

4.

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

5.

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

Ngoại ngữ

12

1.

ENG01

Anh văn 1

4

4

0

2.

ENG02

Anh văn 2

4

4

0

3.

ENG03

Anh văn 3

4

4

0

Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng. Không tính vào điểm TBTL

1.

PE012

Giáo dục thể chất

 

2.

ME001

Giáo dục quốc phòng

 

Các môn học khác

4

1.

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

2.

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

Tổng số tín chỉ

45

   
             

3.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

3.3.1. Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Tổng cộng 25 tín chỉ, gồm các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

2.

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

3.

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

4.

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

5.

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

6.

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

7.

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

1

1

0

Tổng số tín chỉ

25

   

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với sinh viên Tổng cộng ít nhất 19 tín chỉ, sinh viên chọn học 5/ môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE101

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

3

2

1

2.

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

3.

IE104

Internet và công nghệ Web

4

3

1

4.

IE105

Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin

4

3

1

5.

IE106

Thiết kế giao diện người dùng

4

3

1

6.

IE107

Phân tích thiết kế phần mềm

4

3

1

7.

IS402

Điện toán đám mây

3

3

0

3.3.2. Nhóm các môn học chuyên ngành 

Sinh viên được chọn môn học chuyên ngành tự do sao cho tổng số tín chỉ ³24.

SV có thể chọn các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong các chương trình đào tạo đại học hoặc sau đại học của Trường ĐHCNTT hoặc của các Trường đại học khác trong ĐHQG –HCM hoặc của các Trường khác ngoài ĐHQG – HCM mà có ký kết hợp tác với Trường ĐH CNTT để tích lũy tối thiểu 6 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ tự chọn tự do. Các môn học tương đương nhau chỉ được tính một lần vào tổng số tín chỉ tích lũy.

Bao gồm 4 hướng có vai trò như nhau, trong đó có một số môn thuộc 1 hướng sẽ được gom cụm.

3.3.2.1. Hướng ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng trợ giúp hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE201

Xử lý dữ liệu thống kê

3

3

0

2.

IE212

Công nghệ Dữ liệu lớn

4

3

1

3.

IS217

Kho dữ liệu và OLAP

3

3

0

4.

IS254

Hệ hỗ trợ ra quyết định

3

3

0

5.

IE221

Kỹ thuật lập trình Python

4

3

1

6.

IE224

Phân tích dữ liệu

4

3

1

7.

IE309

Thực tập doanh nghiệp

2

2

0

8.

BUS1125

Khởi nghiệp kinh doanh

3

2

1

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

3.3.2.2. Hướng ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE202

Quản trị doanh nghiệp

3

3

0

2.

IE203

Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ

4

3

1

3.

IS208

Quản lý dự án công nghệ thông tin

4

3

1

4.

IS336

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

4

3

1

5.

IE301

Quản trị quan hệ khách hàng

3

3

0

6.

IE302

Kiến trúc và tích hợp hệ thống

3

3

0

7.

IE102

Các công nghệ nền

3

2

1

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

3.3.2.3. Hướng ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE204

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

4

3

1

2.

IE213

Kỹ thuật phát triển hệ thống Web

4

3

1

3.

IS353

Mạng xã hội

3

3

0

4.

IS334

Thương mại điện tử

3

3

0

5.

IE303

Công nghệ Java

4

3

1

6.

IE307

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động

4

3

1

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

3.3.2.4. Hướng ứng dụng CNTT vào Tài nguyên – Môi trường, Địa lý, ...

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IS251

Nhập môn hệ thống thông tin địa lý

4

3

1

2.

IS352

Hệ cơ sở dữ liệu không gian

4

3

1

3.

IS351

Phân tích không gian

4

3

1

4.

IE205

Xử lý ảnh vệ tinh

3

3

0

5.

IE304

Hệ thống định vị toàn cầu

3

3

0

6.

IE305

Tin học môi trường

2

2

0

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

3.4. Khối kiến thức tốt nghiệp

Sinh viên chọn một trong hai hình thức tốt nghiệp sau:

Hình thức 1: Thực hiện Đồ án (2 tín chỉ) + Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ).

Hình thức 2: Học các môn học chuyên đề tốt nghiệp để tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ. Sinh viên không bắt buộc học môn “Đồ án”, nhưng phải chọn học 01 môn thay thế khác trong danh mục các môn học chuyên ngành.

3.4.1. Đồ án

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1

IE207

Đồ án

2

0

2

 

Lưu ý : Sinh viên bắt buộc học môn “Đồ án” khi chọn Hình thức 1 – Thực hiện Khoá luận tốt nghiệp.

3.4.2. Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường mới có thể đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp.

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE505

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

3.4.3. Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

Bắt buộc đối với sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, SV phải tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ Sinh viên có thể chọn các môn học chuyên đề tốt nghiệp được Khoa quy định từ danh sách 6.3.2. Hoặc, SV tự chọn các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE401

Tin-Sinh học

3

3

0

2.

IE402

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

4

3

1

3.

IE403

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội

3

3

0

4.

IE405

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn

4

3

1

5.

IE406

Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng

3

3

0

Và các chuyên đề khác theo đề nghị của Khoa.

3.5. Quy định đối với sinh viên khóa 2021 trở về trước 

Sinh viên từ khóa 2019 trở về trước chọn môn học đã cập nhật mới theo bảng quy đổi tương đương sau:

STT

Môn học trong chương trình đào tạo 

Môn học tương đương mới

Mã môn

Tên môn học

Mã môn

Tên môn học

1.

IT009

Giới thiệu ngành

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

Ngoài danh sách môn học tự chọn thuộc chương trình đào tạo cũ. Sinh viên có thể chọn thêm các môn học tự chọn trong chương trình đào tạo này, tại mục 3.3.2.

4. CÁC CHUỖI MÔN HỌC

4.1. Chuỗi môn học theo chuẩn đầu ra LO3

Chuẩn đầu ra cấp độ 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

3.1. Kỹ năng khảo sát.

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

MA006 - Giải tích

         

3.1. Kỹ năng khảo sát.

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

MA003 - Đại số tuyến tính

         

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

3.4. Kỹ năng học tập suốt đời.

IT001 - Nhập môn Lập trình

         

3.1. Kỹ năng khảo sát.

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

 

MA004 - Cấu trúc rời rạc

       

3.2. Kỹ năng khảo sát.

3.4. Kỹ năng lập luận, phân tích.

 

IT002 - Lập trình hướng đối tượng

       

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

3.4. Kỹ năng học tập suốt đời.

 

IT003 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

       

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

3.4. Kỹ năng học tập suốt đời.

   

IT004 - Cơ sở dữ liệu

     

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

3.4. Kỹ năng học tập suốt đời.

   

IT005 - Nhập môn mạng máy tính

     

3.1. Kỹ năng khảo sát.

3.2. Kỹ năng lập luận, phân tích.

   

MA005 – Xác xuất thống kê

     

3.2. Kỹ năng khảo sát.

     

IE103 – Quản lý thông tin

   

3.1. Kỹ năng khảo sát.

       

IE104 – Internet và công nghệ Web

 

3.1 Kỹ năng khảo sát.

         

IE105 – Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin

3.1 Kỹ năng khảo sát.

         

IE107 – Phân tích thiết kế phần mềm

4.2. Chuỗi môn học theo chuẩn đầu ra LO4

Chuẩn đầu ra cấp độ 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

IT001 - Nhập môn Lập trình

       

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

 

IT003 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

     

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

   

IE101 – Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

   

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

   

IE103 – Quản lý thông tin

   

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

     

IE106 – Thiết kế giao diện người dùng

 

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

       

IE105 – Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin

4.1. Kỹ năng thiết kế, hiện thực hệ thống.

       

IE107 – Phân tích thiết kế phần mềm

4.3. Chuỗi môn học theo chuẩn đầu ra LO6

Chuẩn đầu ra cấp độ 2

Chuẩn đầu ra cấp độ 3

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 8

6.1. Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát.

 

ENG01 - Anh văn 1

       

6.1. Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát.

   

ENG02 - Anh văn 2

     

6.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

6.2.1. Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản.

 

IT002 - Lập trình hướng đối tượng

     

6.1. Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát.

     

ENG03 - Anh văn 3

   

6.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

6.2.1. Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản.

   

IT005 - Nhập môn mạng máy tính

   

6.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

6.2.1. Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản.

   

IT012 – Tổ chức và cấu trúc máy tính II

   

6.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

6.2.1. Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản.

     

IT007 - Hệ điều hành

 

6.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

6.2.2. Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

       

IT107 – Phân tích thiết kế phần mềm

4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

4.1. Sơ đồ liên kết giữa các môn học

5.2. Kế hoạch giảng dạy theo từng học kỳ

Sau khi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Anh văn - AV), sinh viên đăng ký chọn học phần Anh văn 1-2-3 trong 03 học kỳ đầu để hoàn đúng kế hoạch học tập. Điều kiện cần để sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập là tối thiểu 14 tín chỉ.

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 1

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

MA006

Giải tích

4

4

0

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

1

1

0

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

ENG01

Anh văn 1 (*)

4

4

0

ME001

Giáo dục Quốc phòng

Tính riêng

 

Tổng số tín chỉ HK1

18

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 2

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

ENG02

Anh văn 2 (*)

4

4

0

PE012

Giáo dục thể chất

Tính riêng

 

Tổng số tín chỉ HK2

18

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 3

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

ENG03

Anh văn 3 (*)

4

4

0

 

Tổng số tín chỉ HK3

19

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 4

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

SS007

Triết học Mác – Lênin

3

3

0

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

IE101

Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

3

2

1

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

 

Tổng số tín chỉ HK4

16

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

 

Học kỳ 5

SS008

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

2

0

SS009

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

2

0

IE104

Internet và công nghệ Web

4

3

1

IE106

Thiết kế giao diện người dùng

4

3

1

 

Các môn học chuyên ngành (**)

4

   
 

Tổng số tín chỉ HK5

1 6

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

 

Học kỳ 6

SS010

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

2

0

IE105

Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin

4

3

1

IE107

Phân tích thiết kế phần mềm

4

3

1

 

Các môn học chuyên ngành (**)

≥ 10

   
 

Tổng số tín chỉ HK6

≥ 16

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 7

IE207

Đồ án

2

0

2

 

Các môn học chuyên ngành (**)

≥ 10

   

 

Tổng số tín chỉ HK7

≥ 12

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ

8

Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức

IE505

Hình thức 1: Khóa luận tốt nghiệp

10

0

10

 

Hình thức 2: Chuyên đề tốt nghiệp

≥ 10

 

 

 

Tổng số tín chỉ HK8

10

0

10

Tổng số tín chỉ học toàn khóa ( bao gồm 12 tín chỉ Anh văn)

≥ 125

 

 

Lưu ý:

1. (*) Tuỳ thuộc vào năng lực ngoại ngữ đầu vào của sinh viên, sinh viên có thể học Anh văn phù hợp theo qui định.

2. (**) Các môn học chuyên ngành được hướng dẫn tại mục 3.3.2.

5. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin”, sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

− Tích lũy tối thiểu 125 tín chỉ (bao gồm 12 tín chỉ Anh văn) và hoàn thành các môn học bắt buộc của chương trình đào tạo.

− Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định hiện hành của Trường.

- Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

B. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm tổ chức, và có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin; đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Bên cạnh đó, Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

So với chương trình đào tạo đại trà, các chương trình đào tạo chất lượng cao được triển khai đào tạo với những điều kiện đặc biệt nhằm đạt được những mục tiêu sau đây: (1) Nâng cao đào tạo ngoại ngữ; (2) Nâng cao đào tạo kỹ năng mềm; (3) Tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn.

1.1.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể

Chương trình đào tạo chất lượng cao định hướng thị trường Nhật Bản nhắm đến các mục tiêu sau:

Mục tiêu

Nội dung

1

Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng, kiến thức ngành.

2

Có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm máy tính có ứng dụng thực tiễn cao, có tính sáng tạo, đặc biệt là các hệ thống ứng dụng thông minh dựa trên khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, công nghệ web hiện đại.

3

Có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong các tình huống nảy sinh trong quá trình làm việc, phân tích và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế.

4

Có khả năng tự học học tập, phân tích độc lập và nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

5

Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp ngành CNTT.

6

Có trình độ tiếng Nhật tốt, có thể giao tiếp, làm việc với các chuyên gia, đồng nghiệp nước ngoài.

7

Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

1.2. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Đào tạo các “kỹ sư cầu nối” đóng vai trò dẫn dắt kết nối thị trường CNTT tại Việt Nam với thị trường CNTT tại Nhật Bản hoặc các thị trường khác sử dụng tiếng Nhật.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn tại Nhật Bản.

Cử nhân/Kỹ sư ngành CNTT tiếng Nhật ra trường chủ yếu làm việc tại các công ty Nhật Bản hoặc các công ty Việt Nam có đối tác chiến lược là công ty Nhật Bản. Các nhân viên thường phát triển theo hướng trở thành kỹ sư cầu nối (Bridge SE) có nhiệm vụ quản lý một nhóm kỹ sư người Việt và phối hợp với các kỹ sư người Nhật.

Với ưu thế về ngôn ngữ tiếng Nhật, các Cử nhân/Kỹ sư ngành CNTT tiếng Nhật ra trường thường có mức lương khởi điểm gấp rưỡi hoặc gấp đôi các kỹ sư CNTT không có ngôn ngữ tiếng Nhật.

1.3. Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo: 04 năm.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho các sinh viên đã trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin Việt - Nhật từ năm 2022.

3. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp CTCLC phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

CĐR

Nội dung

LO 1

Nắm vững kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và hiểu khả năng vận dụng những kiến thức đó vào ngành Công nghệ Thông tin và thực tiễn.

LO 2

Nắm vững kiến thức nền tảng và một số kiến thức chuyên sâu của ngành Công nghệ Thông tin để ứng dụng vào thực tiễn.

LO 3

Khảo sát tài liệu, lập luận, phân tích và đề xuất giải pháp sáng tạo cho vấn đề liên quan đến ngành Công nghệ Thông tin; nhận thức về sự cần thiết của học tập suốt đời.

LO 4

Thiết kế, hiện thực hoá và đánh giá hệ thống, giải pháp của ngành Công nghệ Thông tin.

LO 5

Giao tiếp, hợp tác, kết nối hiệu quả với các cá nhân và tập thể trong những ngữ cảnh chuyên ngành nhất định.

LO 6

Giao tiếp trong công việc, đọc hiểu tài liệu và trình bày các giải pháp chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

LO 7

Hiểu biết về lãnh đạo và quản lý.

LO 8

Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và các giá trị đạo đức.

Qui định về trình độ ngoại ngữ (tiếng Nhật) :

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này phải hoàn thành các môn học tiếng Nhật trong chương trình đào tạo và có chứng chỉ tiếng Nhật theo quy định đào tạo ngoại ngữ hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Tỉ lệ (%)

Ghi chú

Giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

11

 

55 TC

Toán -Tin học - Khoa học tự nhiên

18

41.67

Ngoại ngữ (tiếng Nhật)

20

 

Môn học khác

6

 

Giáo dục chuyên nghiệp

Cơ sở ngành

44

 

³ 63 TC

Chuyên ngành (*)

³ 19

47.72

Tốt nghiệp

Thực tập doanh nghiệp

2

 

14 TC

Đồ án

2

10.61

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

Tổng số tín chỉ học toàn khóa

³ 132

   

4.1. Các khối kiến thức

Các lưu ý:

1. Đối với các môn chuyên ngành, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn trong mục 6.3.2.1.

2. (*): SV phải chọn tối thiểu 8 TC học bằng tiếng Nhật trong các môn chuyên ngành.

Kế hoạch đào tạo tiếng Nhật:

Sinh viên học tiếng Nhật theo kế hoạch của Trường. SV vừa học lý thuyết, vừa thực hành giao tiếp ngay tại lớp học. Số tín chỉ tiếng Nhật được quy định theo quy định riêng của Trường ĐH.CNTT và công bố trong kế hoạch học mỗi học kỳ. Chia làm hai giai đoạn học:

a. Giai đoạn 1 (mục tiêu đạt chuẩn JLPT N4 hoặc NAT-TEST N4): áp dụng cho học kỳ 1-2-3-4.

b. Giai đoạn 2 (mục tiêu đạt chuẩn JLPT N3 hoặc NAT-TEST N3): áp dụng cho học kỳ 5-6-7-8.

4.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 55 tín chỉ (đã tính tín chỉ tiếng Nhật 1, 2, 3, 4 và không tính các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất vào điểm trung bình chung tích lũy).

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

Các môn lý luận chính trị - Pháp luật

11

1.

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

2.

SS007

Triết học Mác – Lênin

3

3

0

3.

SS008

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

2

0

4.

SS009

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

2

0

5.

SS010

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

2

0

Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên

18

1.

MA006

Giải tích

4

4

0

2.

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

3.

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

4.

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

5.

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng. Không tính vào điểm TBT L

1.

PE012

Giáo dục thể chất

 

2.

ME001

Giáo dục quốc phòng

 

Môn học khác

6

1.

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

2.

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

3.

CU001

Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

2

2

0

Tổng số tín chỉ

35

Số tín chỉ của các học phần tiếng Nhật 1, 2, 3 và 4 được tính vào số tín chỉ của chương trình đào tạo và các học phần tiếng Nhật 5, 6, 7 và 8 không tính vào chương trình đào tạo. Danh sách các học phần tiếng Nhật dự kiến giảng dạy trong chương trình đào tạo như sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

JAN01

Tiếng Nhật 1

5

2

3

2.

JAN02

Tiếng Nhật 2

5

2

3

3.

JAN03

Tiếng Nhật 3

5

2

3

4.

JAN04

Tiếng Nhật 4

5

2

3

5.

JAN05

Tiếng Nhật 5

3

1

2

6.

JAN06

Tiếng Nhật 6

3

1

2

7.

JAN07

Tiếng Nhật 7

3

1

2

8.

JAN08

Tiếng Nhật 8
(Tiếng Nhật trong công sở: 職場の日本語)

3

1

2

Tổng số tín chỉ

32

4.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

6.3.1. Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học thuộc nhóm môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Tổng cộng 25 tín chỉ, gồm các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

2.

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

3.

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

4.

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

5.

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

6.

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

7.

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

1

1

0

Tổng số tín chỉ

25

   

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với sinh viên. Tổng cộng ít nhất 19 tín chỉ, sinh viên chọn học 5/7 môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE101

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

3

2

1

2.

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

3.

IE104

Internet và công nghệ Web

4

3

1

4.

IE106

Thiết kế giao diện người dùng

4

3

1

5.

IE105

Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin

4

3

1

6.

IE107

Thiết kế phân tích phần mềm

4

3

1

7.

IS402

Điện toán đám mây

3

3

0

Tổng số tín chỉ

³ 19

   

6.3.2. Nhóm các môn học chuyên ngành

6.3.2.1. Hướng dẫn học các môn chuyên ngành

Sinh viên được chọn môn học chuyên ngành tự do sao chotổng số tín chỉ ³19.

SV có thể chọn các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong các chương trình đào tạo đại học hoặc sau đại học của Trường ĐHCNTT hoặc của các Trường đại học khác trong ĐHQG –HCM để tích lũytối thiểu 6 tín chỉ và tối đa 10 tín chỉ tự chọn tự do. Các môn học tương đương nhau chỉ được tính một lần vào tổng số tín chỉ tích lũy.

Lưu ý ký hiệu ** trong nhóm các môn học chuyên ngành và tự chọn: có khả năng giảng dạy bằng tiếng Nhật.

6.3.2.2. Định hướng Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn (Data Science and Big Data)

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE216

Các chủ đề toán học cho KHDL

3

3

0

2.

IE217

Máy học **

4

3

1

3.

IE218

Xử lý dữ liệu lớn **

4

3

1

4.

IS254

Hệ hỗ trợ ra quyết định **

3

3

0

6.3.2.3. Định hướng Truyền thông xã hội và Công nghệ Web (Social Media and Web Technology)

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE213

Kỹ thuật phát triển hệ thống Web **

4

3

1

2.

IE204

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

4

3

1

3.

IS353

Mạng xã hội

3

3

0

4.

IS334

Thương mại điện tử **

3

3

0

6.3.2.4. Nhóm các môn học tự chọ n

Danh sách các các môn học tự chọn do Khoa quản lý:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE301

Quản trị quan hệ khách hàng

3

3

0

2.

IE302

Kiến trúc và tích hợp hệ thống

3

3

0

3.

IE303

Công nghệ Java **

4

3

1

4.

IE304

Hệ thống định vị toàn cầu

3

3

0

5.

IE102

Các công nghệ nền

3

2

1

6.

IE307

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động **

4

3

1

7.

IE402

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

3

2

1

8.

IE403

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội **

3

3

0

9.

IE405

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn **

4

3

1

10.

IE212

Công nghệ Dữ liệu lớn **

4

3

1

11.

IE202

Quản trị doanh nghiệp **

3

3

0

12.

IE203

Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ **

4

3

1

13.

IE230

Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Nhật

2

0

2

14.

IE221

Kỹ thuật lập trình Python

4

3

1

15.

IE224

Phân tích dữ liệu

4

3

1

Danh sách các môn được đề xuất chọn lựa thuộc các Khoa khác quản lý:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

SE108

Kiểm chứng phần mềm **

3

2

1

2.

SE401

Mẫu thiết kế

3

0

0

3.

SE310

Công nghệ .Net **

4

3

1

4.

IS208

Quản lý dự án CNTT

4

3

1

5.

NT213

Bảo mật web và ứng dụng

3

2

1

6.

IS217

Kho dữ liệu và OLAP

3

3

0

7.

IS251

Nhập môn hệ thống thông tin địa lý

4

3

1

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

Danh sách một số môn học được giảng dạy bằng tiếng Nhậ t:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE225

Interconnection Networks

4

3

1

2.

IE226

Computer Graphics and Visualization

4

3

1

3.

IE227

Signal Processing over Networks

4

3

1

4.

IE228

Human-Computer Interaction

4

3

1

5.

IE229

Artificial Intelligence

4

3

1

Chú ý: Để đăng ký được các môn giảng dạy bằng tiếng Nhật, SV phải đạt các tiêu chuẩn về tiếng Nhật theo quy định hiện hành của Trường.

4.4. Thực tập tốt nghiệp và khối kiến thức tốt nghiệp

4.4.1. Thực tập tốt nghiệp

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE309

Thực tập doanh nghiệp

2

2

0

Chú ý: Môn Thực tập doanh nghiệp: bắt buộc.

Sinh viên chọn thực tập tại một trong những công ty theo văn hóa Nhật Bản trong danh sách do Trường kiểm duyệt.

4.4.2. Khối kiến thức tốt nghiệp

6.4.2.1. Đồ án

Sinh viên bắt buộc học môn “Đồ án”.

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE207

Đồ án

2

0

2

6.4.2.2. Khoá luận tốt nghiệp

Sinh viên bắt buộc làm Khóa luận tốt nghiệp.

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE505

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

4.5. Quy định đối với sinh viên khóa 201 9 trở về trước

Sinh viên từ khóa 2019 chọn môn học đã cập nhật mới theo bảng quy đổi tương đương sau:

STT

Môn học trong chương trình đào tạo 

Môn học tương đương mới

Mã môn

Tên môn học

Mã môn

Tên môn học

1.

IT009

Giới thiệu ngành

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

Ngoài danh sách môn học tự chọn thuộc chương trình đào tạo cũ. Sinh viên có thể chọn thêm các môn học tự chọn trong chương trình đào tạo này, tại mục 6.3.2.4.

 

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Các môn học được phân bổ theo từng học kỳ. Sinh viên học tiếng Nhật theo kế hoạch và quy định của Trường.

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

Tín chỉ

TC

LT

TH

Học kỳ 1

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

MA006

Giải tích

4

4

0

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

1

1

0

 

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

JAN01

Tiếng Nhật 1

5

2

3

 

PE012

Giáo dục thể chất

Tính riêng

 

ME001

Giáo dục Quốc phòng

Tính riêng

 

Tổng số tín chỉ HK1

19

   

Học kỳ 2

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

SS007

Triết học Mác – Lênin

3

3

0

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

JAN02

Tiếng Nhật 2

5

2

3

Tổng số tín chỉ HK2

19

   

Học kỳ 3

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

 

JAN03

Tiếng Nhật 3

5

2

3

 

Tổng số tín chỉ HK3

21

   

Học kỳ 4

IE101

Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

3

2

1

SS010

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

2

0

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

SS008

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

2

0

JAN04

Tiếng Nhật 4

5

2

3

Tổng số tín chỉ HK4

20

   

Học kỳ 5

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

IE104

Internet và công nghệ Web

4

3

1

IE105

Nhập môn đảm bảo an ninh thông tin

4

3

1

JAN05

Tiếng Nhật 5

3

1

2

 

Các môn học chuyên ngành (***)

4

   

 

Tổng số tín chỉ HK5

14

   

Học kỳ 6

IE106

Thiết kế giao diện người dùng

4

3

1

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

JAN06

Tiếng Nhật 6

3

1

2

 

Các môn học chuyên ngành (***)

≥ 8

   

 

Tổng số tín chỉ HK6

 14

   

Học kỳ 7

CU001

Văn hóa doanh nghiệp Nhật

2

2

0

IE207

Đồ án

2

0

2

SS009

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

2

0

JAN07

Tiếng Nhật 7

3

1

2

 

Các môn học chuyên ngành (***)

≥ 7

   

 

Tổng số tín chỉ HK7

 13

   

Học kỳ 8

IE309

Thực tập doanh nghiệp

2

0

2

IE505

Khóa luận tốt nghiệp

10

0

10

 

JAN08

Tiếng Nhật (Tiếng Nhật trong công sở: 職場の日本語)

3

1

2

 

Tổng số tín chỉ HK8

12

   

Tổng số tín chỉ toàn khóa

132

 

 

Ghi chú: Cách chọn các môn học chuyên ngành (*** ) được hướng dẫn tại mục 6.3.2.1 và các môn học chuyên ngành này bao gồm luôn các môn học được giảng dạy bằng tiếng Nhật.

6. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin”, sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

− Tích lũy tối thiểu 132 tín chỉ (bao gồm tổng số tín chỉ tiếng Nhật 1, 2, 3 và 4) và hoàn thành các môn học bắt buộc của chương trình đào tạo.

− Đạt chuẩn đầu ra tiếng Nhật theo quy định hiện hành của Trường.

− Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy định đào tạo chương trình chất lượng cao hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

C. CỬ NHÂN VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2

1. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin”, sinh viên phải thỏa tích lũy tối thiểu 125 tín chỉ như đã mô tả ở mục 4 (Chương trình Đào tạo). Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng các quy định của trường Đại học Công nghệ Thông tin.

 

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chương trình đào tạo được áp dụng cho các học viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy ngành Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2022 trở đi.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Các khối kiến thức

Khối kiến thức

S ố tín chỉ

Tỷ lệ(%)

Ghi chú

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên

8

10.81

8 TC

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Cơ sở nhóm ngành

21

75.68

56 TC

Cơ sở ngành

19

Chuyên ngành

16

Tốt nghiệp

Khóa luận hoặc các chuyên đề tốt nghiệp

10

13.51

10 TC

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa

74

100

 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. CTĐT định hướng đến việc giúp người học thay đổi mục tiêu nghề nghiệp, có khả năng vận dụng các kiến thức CNTT ứng dụng vào lĩnh vực chuyên môn đã có (lĩnh vực thuộc văn bằng thứ nhất).

Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 08 tín chỉ .

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

2.

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1.2.1. Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành là bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Tổng cộng 21 tín chỉ, gồm các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

2.

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

3.

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

4.

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

5.

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

6.

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

1

1

0

Tổng số tín chỉ

21

   

1.2.2. Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Tổng cộng 19 tín chỉ, gồm 5 môn học trong bản sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE101

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

3

2

1

2.

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

3.

IE104

Internet và công nghệ Web

4

3

1

4.

IE105

Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin

4

3

1

5.

IE106

Thiết kế giao diện người dùng

4

3

1

Tổng số tín chỉ

19

   

1.2.3. Nhóm các môn học chuyên ngành

Sinh viên được chọn môn học chuyên ngành tự do sao cho tổng số tín chỉ ³16 và sinh viên được học các môn học thuộc danh mục 4.3.3.5 tích lũy không quá 10 tín chỉ.

Bao gồm 4 hướng có vai trò như nhau, trong đó có một số môn thuộc 1 hướng sẽ được gom cụm.

1.2.3.1. Hướng ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng trợ giúp hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE201

Xử lý dữ liệu thống kê

3

3

0

2.

IE212

Công nghệ Dữ liệu lớn

4

3

1

3.

IS217

Kho dữ liệu và OLAP

3

3

0

4.

IS254

Hệ hỗ trợ ra quyết định

3

3

0

5.

IE221

Kỹ thuật lập trình Python

4

3

1

6.

IE224

Phân tích dữ liệu

4

3

1

7.

IE309

Thực tập doanh nghiệp

2

2

0

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

1.2.3.2. Hướng ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE202

Quản trị doanh nghiệp

3

3

0

2.

IE203

Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ

4

3

1

3.

IS208

Quản lý dự án công nghệ thông tin

4

3

1

4.

IS336

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

4

3

1

5.

IE301

Quản trị quan hệ khách hàng

3

3

0

6.

IE302

Kiến trúc và tích hợp hệ thống

3

3

0

7.

IE102

Các công nghệ nền

3

2

1

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

1.2.3.3. Hướng ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE204

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

4

3

1

2.

IE213

Kỹ thuật phát triển hệ thống Web

4

3

1

3.

IS353

Mạng xã hội

3

3

0

4.

IS334

Thương mại điện tử

3

3

0

5.

IE303

Công nghệ Java

4

3

1

6.

IE307

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động

4

3

1

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

1.2.3.4. Hướng ứng dụng CNTT vào Tài nguyên – Môi trường, Địa lý, ...

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IS251

Nhập môn hệ thống thông tin địa lý

4

3

1

2.

IS352

Hệ cơ sở dữ liệu không gian

4

3

1

3.

IS351

Phân tích không gian

4

3

1

4.

IE205

Xử lý ảnh vệ tinh

3

3

0

5.

IE304

Hệ thống định vị toàn cầu

3

3

0

6.

IE305

Tin học môi trường

2

2

0

Và các môn khác theo đề nghị của Khoa

1.2.3.5. Danh sách một số môn được đề xuất chọn lựa thuộc các Khoa khác

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

Ghi chú

1.

NT213

Bảo mật web và ứng dụng

3

2

1

 

2.

SE108

Kiểm chứng phần mềm

3

2

1

 

3.

SE401

Mẫu thiết kế

3

0

0

 

1.3. Khối kiến thức tốt nghiệp

Sinh viên phải chọn một trong hai hình thức sau để hoàn thành khối kiến thức tốt nghiệp:

Hình thức 1: Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ).

Hình thức 2: Học các môn học chuyên đề tốt nghiệp thay thế cho khóa luận tốt nghiệp để tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ.

1.3.1. Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường mới có thể đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp.

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE505

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

1.3.2. Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

Bắt buộc đối với sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, SV phải tích lũy tối thiểu 10 TC. SV có thể chọn các môn học chuyên đề tốt nghiệp được Bộ môn quy định từ danh sách 4.3.3. Hoặc, sinh viên tự chọn các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE401

Tin-Sinh học

3

3

0

2.

IE402

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

4

3

1

3.

IE403

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội

3

3

0

4.

IE405

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn

4

3

1

5.

IE406

Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng

3

3

0

Và các chuyên đề khác theo đề nghị của Khoa

2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Kế hoạch giảng dạy mẫu được áp dụng cho kế hoạch học theo chuyên ngành có định hướng và tích lũy tín chỉ để tốt nghiệp.

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 1

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

IE005

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

1

1

0

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

IE101

Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

3

2

1

 

Tổng số tín chỉ HK1

16

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 2

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

 

Tổng số tín chỉ HK2

16

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ

3

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

IE104

Internet và công nghệ Web

4

3

1

IE106

Thiết kế giao diện người dùng

4

3

1

 

Các môn học chuyên ngành(*)

³ 4

   

 

Tổng số tín chỉ HK3

16

 

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

 

Học kỳ

4

IE105

Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin

4

3

1

 

Các môn học chuyên ngành(*)

≥ 12

   
 

Tổng số tín chỉ HK4

≥ 16

 

 

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ

5

Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức

IE505

Hình thức 1: Khóa luận tốt nghiệp

10

0

10

 

Hình thức 2: Chuyên đề tốt nghiệp

≥ 10

 

 

 

Tổng số tín chỉ HK5

10

0

10

Tổng số tín chỉ toàn khóa

≥ 74

 

 

Ghi chú: Các môn học chuyên ngành được hướng dẫn tại mục 4.3.3

3. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin”, sinh viên phải thỏa tích lũy tối thiểu 74 tín chỉ như đã mô tả ở mục 4 (Chương trình Đào tạo), Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng các quy định của trường Đại học Công nghệ Thông tin.