Skip to content Skip to navigation

Cử nhân ngành CNTT - Hình thức đào tạo từ xa qua mạng khoá 2008

Học phần

Mã môn

Tên môn học

Số TC

Số tiết

 

 

 

 

 

 

Tổng

LT

TH

I

AN001

Anh văn 1

4

60

60

0

 

TN020

Toán cao cấp A1

3

45

45

0

 

TH012

Tin học đại cương

6

120

60

60

 

TH100

Nhập môn Internet và giáo dục điện tử

2

45

15

30

 

 

Cộng học phần 1

15

270

180

90

II

AN002

Anh văn 2

4

60

60

0

 

TN042

Toán cao cấp A3 (Đại số)

3

45

45

0

 

TH107

Cơ sở dữ liệu

4

75

45

30

 

TH103

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 1

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 2

15

255

195

60

III

AN003

Anh văn 3

4

60

60

0

 

VL010

Vật lý đại cương A1

3

45

45

0

 

NN005

Tiếng Việt thực hành

3

45

45

0

 

TT010

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

30

0

 

TH108

Lập trình hướng đối tượng

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 3

16

255

225

30

IV

AN104

Anh văn 4

4

60

60

0

 

VL012

Vật lý đại cương A2

3

45

45

0

 

LS020

Đường lối cách mạng Đảng CSVN

3

45

45

0

 

TH101

Kiến trúc máy tính

3

45

45

0

 

TN030

Toán rời rạc

3

45

45

0

 

 

Cộng học phần 4

16

240

240

0

V

TN021

Toán cao cấp A2

3

45

45

0

 

TH109

Đồ họa máy tính

4

75

45

30

 

AN105

Anh văn 5

4

60

60

0

 

TH134

Lập trình C trên Windows

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 5

15

255

195

60

VI

TH105

Cấu trúc dữ liệu 2

4

75

45

30

 

TH204

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

4

75

45

30

 

TH102

Mạng máy tính

3

60

30

30

 

TH112

Trí tuệ nhân tạo

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 6

15

285

165

120

VII

TH143

Thiết kế và Lập trình Web

4

75

45

30

 

CT001

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê nin

5

75

75

0

 

TH114

Lý thuyết đồ thị

3

45

45

0

 

TN036

Xác suất thống kê

3

45

45

0

 

 

Cộng học phần 7

15

240

210

30

VIII

TH205

Nhập môn công nghệ phần mềm

4

45

30

0

 

TH502

Lập trình ứng dụng mạng

4

75

45

30

 

TH201

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4

75

45

30

 

TH106

Hệ điều hành

3

45

45

0

 

 

Cộng học phần 8

15

240

165

60

IX

TH206

Quản lý dự án công nghệ thông tin

4

75

45

30

 

KT001

Hệ thống thông tin kế toán

4

75

45

30

 

TH302

Các hệ cơ sở tri thức

4

75

45

30

 

TH203

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo UML

4

75

45

30

 

 

Cộng học phần 9

16

300

180

120

Học phần tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

X

TH402

Khai thác dữ liệu

3

60

30

30

 

TH127

Chuyên đề Oracle

3

60

30

30

 

Z0003

Thi tốt nghiệp cơ sở

2

30

30

0

 

Z0004

Thi tốt nghiệp chuyên ngành

2

30

30

0

 

Z0001

Khóa luận tốt nghiệp

10

180

120

60

 

 

Cộng học phần tốt nghiệp

10

180

120

60

 

 

Tổng cộng chương trình

148

2520

1875

630