Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông Báo Chuyển Phòng Học Lớp IT004.G14.1 & IT004.G14.2 &IT001.G13.1 &IT001.G13.2

Thông báo chuyển phòng học lớp IT004.G14.1 & IT004.G14.2  học phòng C310 ngày 1/10/2015 chuyển qua phòng C211 học tạm do (Phòng máy C310 tạm dừng hoạt động).

chuyển phòng học lớp IT001.G13.1 & IT001.G13.2  học phòng C310 ngày 1/10/2015 chuyển qua phòng C307 học tạm do (Phòng máy C310 tạm dừng hoạt động).

Thông Báo Chuyển Phòng Học Lớp IT001.G16.1 & IT001.G16.2 & IT004.G13.1 &IT004.G13.

Thông báo chuyển phòng học lớp IT001.G16.1 & IT001.G16.2  học phòng C310 ngày 30/9/2015 chuyển qua phòng C111 học tạm do (Phòng máy C310 tạm dừng hoạt động).

chuyển phòng học lớp IT004.G13.1 &IT004.G13.2  học phòng C310 ngày 30/9/2015 chuyển qua phòng C211 học tạm do (Phòng máy C310 tạm dừng hoạt động).

Trang