Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông Báo Chuyển Phòng Học HT Lớp: SE114.G12.1, SE114.G13.1

Do cần sử dụng phòng máy cho lớp TH bên CTĐB nên lớp HT2 sẽ chuyển 3 buổi lớp SE114.G12.1, SE114.G13.1 Nguyễn Vĩnh Kha, Thái Hải Dương tiết 12, 34 ngày 02/10/2015 từ phòng máy C212 sang PM C202.

 

Tên môn học: Nhập môn phần mềm và hệ thống nhúng - Tiết 12,34 - ngày 2/10; 23/10; 4/12.

Trang