Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.J11) ngày 25/12/2018

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.J11
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J11.ANTT) ngày 26/12/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J11.ANTT
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J11.2) ngày 26/12/2018

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J11.2
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Thông báo học bù Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110.J12) ngày 25/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110)
Lớp : CS110.J12
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Trang