Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 24/07/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 24/07/2019

Trang