Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử (EC331.K11) ngày 08/10/2019

CBGD : Trương Thanh Huyền
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử (EC331)
Lớp : EC331.K11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 08/10/2019

Trang