Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù ONLINE Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệu (DS310.M11) ngày 25/11/2021

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệu (DS310)
Lớp : DS310.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 25/11/2021

Thông báo học bù ONLINE Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệu (DS005.M11) ngày 29/11/2021

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệu (DS005)
Lớp : DS005.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 29/11/2021

Thông báo học bù ONLINE An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335.M11) ngày 29/11/2021

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335)
Lớp : EC335.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 29/11/2021

Trang