Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307.J11) ngày 26/12/2018

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307)
Lớp : IE307.J11
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 6
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Thông báo học bù Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326.J11) ngày 27/12/2018

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326)
Lớp : CS326.J11
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018

Trang