Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tính (CS529.K11) ngày 04/10/2019

CBGD : Nguyễn Thị Quý
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tính (CS529)
Lớp : CS529.K11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 04/10/2019

Trang