Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông Báo 01 lớp IT001.J21 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc mở  01 lớp IT001.J21 theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên hệ đại học chính quy trong học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau:

1. Giảng viên phụ trách:

- Giảng viên lý thuyết: TS. Mai Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Bích Vân.

- Giảng viên thực hành:  ThS. Nguyễn Bích Vân, Ths. Phạm Nguyễn Trường An.

2. Số buổi học trực tiếp:

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J11.2) tiết 1-5 và hủy học bù lớp IT001.J11.2 tiết 6-9 ngày 24/12/2018

CBGD : Nguyễn Hoàng Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J11.2
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 24/12/2018

Lưu ý: Lớp này sẽ hủy không bù vào tiết 6-9

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421.J11) ngày 25/12/2018

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421)
Lớp : CE421.J11
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Trang