Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo lịch thi học kỳ 1 bộ môn Anh văn

1. Ngày 15/012013 khóa 6:

Ca 1 : AV4 D11 /  AV1 D11 / AV3 D12 / AV3 D13 / AV3 D14

Ca 2: AV4 D12 / AV2 D11 /  AV3 D16 / AV3 D17

2. Ngày thi 18/01/2013 Khóa 7

Ca 1 : AVBT D11 / AVBT D12 / AV 1 D11 / AV1 D12 / AV1 D13

Cà 2 : AV2 D11 / AV2 D12 / AV1 D14 / AV1 D15 / AV1 D16

Ca 3 : AV 1 D17 / AV1 D18 / AV1 D19 / AV1 D110

Ca 4 : AV 1 D111 / AV 1 D112 / Av1 D113 / AV1 D114 

 

Trang