Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Kết quả khảo sát sinh viên chính quy về môn học HKII năm học 2011-2012

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNTT-TTPCĐBCL ngày 07/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin ban hành Quy định tạm thời về việc lấy ý hiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động đào tạo; Thông báo số 01/TB-TTPCĐBCL ngày 19/3/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 4020 lượt sinh viên chính quy về 61 môn học với 61giảng viên.

Thông báo nghỉ học các môn học của GV Nguyễn Đình Thuân

Từ ngày 22/10/2012 -31/10/2012, 03 lớp:

    - Lớp : IS106.D11 và lớp IS106.D12 học vào Sáng + Chiều thứ Hai tại phòng 106  (môn Khai thác dữ liệu) 

    - Lớp IS301.D11 học vào chiều thứ 4 tại phòng 106 (môn Thương mại điện tử) được nghỉ học.

Lý do: Giảng viên Nguyễn Đình Thuân đi công tác nước ngoài

 

Lịch học bù: 2 tuần kế tiếp sau khi kết thúc môn học theo đúng tiến độ của nhà trường.

Trang