Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo lịch học thực hành HT2 cho các lớp: NT133.K11.ANTT.1; NT133.K11.ANTT.2; NT133.K11.ANTN.1; NT133.K11.ATCL.1; NT133.K12.ANTN.1

Phòng ĐTĐH thông báo lịch học thực hành hình thức 2 các lớp: NT133.K11.ANTT.1; NT133.K11.ANTT.2; NT133.K11.ANTN.1; NT133.K11.ATCL.1; NT133.K12.ANTN.1 như sau:

Giảng viên: Trần Tuấn Dũng.

Trang