Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo kết quả thi 2 kỹ năng Nói-Viết tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi đánh giá bổ sung 02 kỹ năng nói và viết tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (chi tiết trong file đính kèm)

Phòng ĐTĐH

 

Thông báo v/v Thu học phí HK 1, năm học 2018-2019 (Khóa 2018 trở về trước)

Chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 1, năm học 2019-2020 Hệ ĐTĐH Chính quy đối với Khóa 2018 trở về trước theo link: https://khtc.uit.edu.vn/content/thong-bao-vv-thu-hoc-phi-he-dtdh-chinh-quy-hk1-nh-2019-2020-k2018-tro-ve-truoc

Trân trọng.

Thông báo Ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đạo tạo Đại học Thông báo Ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30 tháng 8 năm 2019. 

(chi tiết theo file đính kèm)

Các bạn sinh viên đọc kỹ quy định này để áp dụng.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH

 

 

Quyết định về việc chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 1 năm học 2019-2020 trong file đính kèm.

Thông báo về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2019

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2019 trong file đính kèm

Trân trọng

Trang