Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.J11) ngày 25/12/2018

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.J11
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Trang