Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005.N11) ngày 04/01/2023

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005)
Lớp : NT005.N11
Phòng : C314
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 10
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 04/01/2023

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005.N11) ngày 06/01/2023

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005)
Lớp : NT005.N11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 06/01/2023

Trang