Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.J11) ngày 25/12/2018

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.J11
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J11.ANTT) ngày 26/12/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J11.ANTT
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Trang