Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J11.ANTT) ngày 28/12/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J11.ANTT
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 28/12/2018

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J11.2) tiết 1-5 và hủy học bù lớp IT001.J11.2 tiết 6-9 ngày 24/12/2018

CBGD : Nguyễn Hoàng Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J11.2
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 24/12/2018

Lưu ý: Lớp này sẽ hủy không bù vào tiết 6-9

Trang