Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J11.ANTT) ngày 26/12/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J11.ANTT
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J11.2) ngày 26/12/2018

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J11.2
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Thông báo học bù Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110.J12) ngày 25/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110)
Lớp : CS110.J12
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Trang