Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326.J11) ngày 27/12/2018

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326)
Lớp : CS326.J11
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018

Trang