Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC203.J11) ngày 26/12/2018

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC203)
Lớp : EC203.J11
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Trang