Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307.J11) ngày 12/12/2018

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (IE307)
Lớp : IE307.J11
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 12/12/2018

Trang