Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110.J12) ngày 25/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110)
Lớp : CS110.J12
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018

Trang