Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.K13) ngày 04/10/2019

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.K13
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 04/10/2019

Trang