Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo lịch học thực hành HT2 cho các lớp: NT133.K11.ANTT.1; NT133.K11.ANTT.2; NT133.K11.ANTN.1; NT133.K11.ATCL.1; NT133.K12.ANTN.1

Phòng ĐTĐH thông báo lịch học thực hành hình thức 2 các lớp: NT133.K11.ANTT.1; NT133.K11.ANTT.2; NT133.K11.ANTN.1; NT133.K11.ATCL.1; NT133.K12.ANTN.1 như sau:

Giảng viên: Trần Tuấn Dũng.

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.K11) ngày 26/12/2019

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.K11
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 5 , ngày 26/12/2019

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.K11) ngày 25/12/2019

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.K11
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 4 , ngày 25/12/2019

Trang