Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.K11) ngày 09/10/2019

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.K11
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 4 , ngày 09/10/2019

Thông báo nghỉ lớp Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.K11.ANTT) ngày 09/10/2019

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.K11.ANTT
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 09/10/2019

Trang