Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J21) ngày 10/06/2019

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J21
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 10/06/2019

Thông báo học bù Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.J21) ngày 11/06/2019

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.J21
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 11/06/2019

Trang