Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.K21) ngày 14/07/2020

CBGD : Trần Tuấn Dũng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.K21
Phòng : B5.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/07/2020

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.K21.2) ngày 09/07/2020

CBGD : Lê Minh Khánh Hội
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.K21.2
Phòng : B5.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 09/07/2020

Trang