Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà.

- Thời gian nhận đơn: từ 00g00 ngày 06/12/2021 đến 24g00 ngày 19/12/2021.

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M11.1) ngày 06/12/2021

CBGD : Nghi Hoàng Khoa
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 06/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M11.1) ngày 06/12/2021

CBGD : Nghi Hoàng Khoa
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 06/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M11) ngày 09/12/2021

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 09/12/2021

Trang